Boekhouder voor Hoofddorp en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

WP Google Maps Fout

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Boekhouder Hoofddorp

Opdracht bevestiging Boekhouder Hoofddorp

Hieronder vind u een voorbeeld opdrachtbevestiging zoals boekhouder Hoofddorp deze met u kan overeenkomen:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigt boekhouder Hoofddorp uw opdracht en geven wij de voorwaarden waaraan wij vanuit onze professie beroepsmatig gehouden zijn.

De opdracht

Op basis van de door u te verstrekken gegevens zullen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Onze werkzaamheden bestaan, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Ook verrichten wij:

• het jaarlijks samenstellen van de jaarrekening;

• het verzorgen van de aangiften inkomsten- en omzetbelasting;

Verantwoordelijkheden

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie. U bent verantwoordelijk voor:

de inrichting van een geordende administratie;
maatregelen van interne controle (indien van toepassing);
de keuze en het toepassen van juiste waarderingsgrondslagen;
het gebruik van de samengestelde jaarrekening;
een jaarlijks van u te vragen bevestiging bij de jaarrekening (LOR).
Wij vertrouwen op uw medewerking en gaan ervan uit dat u de administratie, documentatie, de vastleggingen en overige informatie die voor de samenstelling van de jaarrekening nodig zijn, aan ons aanlevert.

De jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening en de toelichting daarop)wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Afwijkingen van deze bepalingen zullen in de jaarrekening worden toegelicht.

Opdrachtbevestiging Boekhouder Hoofddorp

Opdrachtbevestiging Boekhouder Hoofddorp

 

Overige zaken

1. Onze uurtarieven zijn gebaseerd op een vooraf afgesproken jaarprijs, met uitzondering van extra werkzaamheden zoals het maken van tussentijdse rapportages voor de bank.

2. Op deze opdracht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarvan

u bijgaand een exemplaar aantreft.

Wij verzoeken u de bijgevoegde kopie van deze brief ondertekend te retourneren als blijk van uw instemming.

Hoogachtend,

boekhouder Hoofddorp

Voor akkoord opdrachtnemer,

Voor akkoord, opdrachtgever

Opdracht bevestiging
Uw beoordeling